راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
 • پسوند:   jpg   — حجم:   1 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   1 MB
ارشدها
 • پسوند:   gif   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   gz   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   tar   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   88.13 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   88.13 MB
 • پسوند:   7z   — حجم:   88.13 MB
 • پسوند:   xml   — حجم:   1 MB
 • پسوند:   doc   — حجم:   1 MB
 • پسوند:   docx   — حجم:   1 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   rm   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   ram   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   wma   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   wmv   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   swf   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   19.77 MB
 • پسوند:   fla   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   15 MB
 • پسوند:   3gp   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   3g2   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   avi   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   ogg   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   69.06 MB
 • پسوند:   deb   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   ipa   — حجم:   49.53 MB
 • پسوند:   xap   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   mgs   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   jar   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   jad   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   elf   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   cod   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   cab   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   alx   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   ipk   — حجم:   49.53 MB
 • پسوند:   vkp   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   wgz   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   sisx   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   sis   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   pkg   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   mtf   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   mgx   — حجم:   5 MB
 • پسوند:   img   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   md5   — حجم:   10 MB
 • پسوند:   exe   — حجم:   88.13 MB
 • پسوند:   001   — حجم:   88.13 MB
queue